Akrediteerimisotsus 2004

 EESTI KÕRGHARIDUSE HINDAMISE NÕUKOGU AKREDITEERIMISOTSUS

Akrediteerimisobjekt:

Tartu Teoloogia Akadeemia
Teoloogia õppekava
Rakenduskõrgharidusõpe

Kõrghariduse Hindamise Nõukogu (edaspidi Nõukogu)
 
KONSTATEERIB:

1. Nõukogu poolt välja kuulutatud kõrgkoolide usuteaduse õppekavadeakrediteerimisele esitas Tartu Teoloogia Akadeemia (edaspidi Kõrgkool) eneseanalüüsi aruande vastavuses EKAK eneseanalüüsi koostamise juhendiga.

2. Ekspertkomisjon koosseisus

Prof. Knut Walf, Holland
Prof. Aila Lauha, Soome
Prof. Robert Song, UK
Prof. Trond Skard Dokka, Norra
Prof. Peder Norgaard-Hojen, Taani
Vaatlejana Prof Aleksander Pulver, KHN

tutvus eneseanalüüsi aruande ja selle lisade sisuga ning külastas 
17. novembril 2004
kooskõlas eelnenud kokkuleppes sätestatud programmi alusel Kõrgkooli ning tutvus akrediteeritava õppekavaga ja tema rakendamisega praktilises õppetöös, üliõpilaste ja õppejõududega, õppekorraldusega, õppekeskkonna seisundiga ning muude oluliste asjaoludega ning esitas Eesti Kõrghariduse Akrediteerimiskeskusele
20. novembril 2004
kokkuvõtliku aruande tulemustest ja järeldustest.
Ekspertkomisjoni aruanne sisaldab 14 lehekülge.

3. Komisjoni aruande eksemplar esitati akrediteeritavale Kõrgkoolile tutvumiseks. Kõrgkool esitas kirjaliku seisukoha vastusena ja täiendusena komisjoni aruandele.

4. Kõiki loetletud dokumente on Nõukogu liikmetel olnud võimalik lugeda ja analüüsida ning üksikasjalikult arutada Nõukogu istungil
29. detsembril 2004, 11 liikme osalusel


Tartu Teoloogia Akadeemia


Ekspertkomisjon pidas vajalikuks oma raporti sissejuhatuses välja tuua järgmised üldised tähelepanekud kolme akrediteeritava kõrgkooli (Tartu Ülikool, Tartu Teoloogia Akadeemia, EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar) usuteaduse õppekavade kohta:

  1. Võrreldes 1998.a toimunud eelmise usuteaduse õppekavade akrediteerimisega on toimunud oluline edasiminek. Kõrgkoolid on suure elujõu ja loovusega. Õppejõud ja üliõpilased on pühendunud ning entusiastlikud. Õppejõudude kvalifikatsioon on tõusnud ning Tartu Ülikooli doktorantide suurepärane teadustöö loob eelduse selle veelgi kõrgemale tõusmiseks.

  2. Õppekavad sisaldavad liiga palju väikesemahulisi aineid võrreldes Euroopa teiste kõrgkoolidega. Iga väike kursus lõpeb omaette eksamiga, mis põhjustab õppetöö killustatuse ohtu.

  3. Tuleks üle minna ECTS ainepunktide süsteemile.

  4. Eksamit võtab harilikult vastu ainult üks õppejõud, kes on ka seda kursust läbi viinud. Tuleb rohkem kasutada väliseid eksamineerijaid.

  5. Raamatukogude olukord on endiselt problemaatiline. Raamatuid on vähe ja mõningaid neist on väga raske kätte saada. Olukorra parandamiseks tuleks luua ühine elektrooniline kataloog.

  6. Erinevatel kirikutel on erinevad nõudmised haridustaseme suhtes - mõningatel on miinimumiks magistri tase, mõningatel mitte. Siin tuleks püüelda nõute ühtlustamise suunas.

Tartu Teoloogia Akadeemia on ainus kõrgkool Eestis, mis viib läbi interkonfessionaalset rakenduslikku kõrgharidust usuteaduse valdkonnas. Kõrgkool on orienteeritud praktilisele usuteadusele ja valmistab ette professionaale nendes valkondades, mida teistes Eesti kõrgkoolides ei viljeleta.

Võrreldes eelmise akrediteerimisega on Kõrgkoolis toimunud olulised edasiminekud õppetöö kvaliteedi osas. Õppekava vastab rakenduskõrghariduse nõuetele. Tehakse tihedat koostööd teiste Eesti kõrgkoolidega, sh Tartu Ülikooliga. Õppejõudude arv ja nende kvalifikatsioon tõuseb. Üliõpilaskond on entusiastlik. Uus õppehoone on küll piiratud võimalustega, kuid vastab Kõrgkooli vajadustele. Kõrgkooli missioon on selgelt väljendatud ja üsna idealistlik - osaleda Eesti muutmisel inimkeskseks tsiviilühiskonnaks.

Kõrgkool valmistab ette spetsialiste praktilise usuteaduse valdkonnas - pastoraalnõustamine, noorsootöö ja meedia, samuti pastorite ja eetika- ning religiooniõpetajate koolitus.

Kõrgkoolil on head rahvusvahelised kontaktid mõningate sama profiiliga õppeasutustega.

Üliõpilaste ja õppejõudude edasijõudmise jälgimise süsteem toimib, kuid siin on ka puudusi. Üliõpilaste vastuvõtuarv on kasvanud ning Kõrgkoolil on võimalik vastu võtta kõik õppida soovivad üliõpilaskandidaadid. Üliõpilaste motivatsioon on kõrge, nende pastoraalse ja õppetööalase nõustamise süsteem on hästi arendatud. Mõningate üliõpilaste arvates on õppetöö koormus liiga kõrge. Pooled üliõpilastest ei lõpeta oma õpinguid nominaalajaga.

Õppekava ja lõpetamisnõuded vastavad Eesti seadusandluse nõuetele ja Kõrgkooli eesmärkidele. Õppekava on võrreldes eelmise akrediteerimisega arendatud, üliõpilastele on kohustuslik ka üks praktiline moodul (nt pastoraalnõustamine või eetika ja religiooni õpetaja). Õppekava on hästi üles ehitatud, kohustuslike, valik- ja vabaainete balanss on hea. Probleeme võib tekkida üliõpilaste astumisel magistriõppesse. Küsitavusi tekitab eksamikorraldus, kus eksamit võtab harilikult vastu ainult üks õppejõud, kes on ka seda kursust läbi viinud.

Ekspertkomisjon soovitab:
· Kõrgkool peab läbi mõtlema, milliseid samme tuleks astuda, et lõpetajatel ei tekiks probleeme astumisel magistriõppesse Eestis ja välismaa ülikoolides.
· Luua süsteem kõrgkooliväliste eksamineerijate kasutamiseks.
· Üliõpilaste edasijõudmise ja registreerimise andmebaas vajab arendamist, et tagada selle nõutav kvaliteet.

Õppetöö on organiseeritud 2-3-nädalaste sessioonidena, mille vahel on 2-3-nädalased iseseisva töö tsüklid. Õppetöö sisaldab ka praktikat väga erinevates sfäärides (nt raadio ja perenõustamine). Praktikal on ka juhendajad. Õppejõudude kvalifikatsioon vastab üldiselt nõuetele.

Õpperuumide arv on väike, mõned neist on halvas seisukorras ja vajavad renoveerimist. Sama kehtib ka õppejõudude ruumide kohta. Kõrgkooli raamatukogu ekspertidel remondi tõttu külastada ei õnnestunud. Üliõpilastel on olemas juurdepääs Tartu Ülikooli ja teistele raamatukogudele.

Ekspertkomisjon soovitab:
· Kõrgkoolil tuleb läbi viia praktika juhendajate koolitus, et standardiseerida juhendamise sisu, meetodid ja hulk.
· Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et ära hoida suvaline praktika korraldus individuaalsel tasemel.
· Renoveerida nii õppe- kui ka õppejõudude ruumid.

Kvaliteedikindlustuse süsteem toimib. Süstemaatiliselt kogutakse tagasisidet üliõpilastelt. Juhtivad kirikutegelased on heal arvamusel Kõrgkooli lõpetajatest. Kontaktid potentsiaalsete tööandjatega on head. Kõrgkoolil on koostöösidemed mõningate Euroopa ja Põhja-Ameerika kõrgkoolidega ning nende sidemete arendamine on Kõrgkooli jaoks väga oluline.

Ekspertkomisjon soovitab õppekava akrediteerida.
 

Järeldustes toodud andmeid ja hinnanguid ning arutelul Nõukogu liikmete poolt väljendatud arvamusi ning ettepanekuid vaagides Nõukogu


OTSUSTAS:

akrediteerida
Tartu Teoloogia Akadeemia õppekava
5260104 Teoloogia
    
    
           
Otsus võeti vastu 11 poolthäälega.
Vastu 0, erapooletuid 0.


Volli Kalm
Eesti Kõrghariduse Hindamise Nõukogu esimees, professor

Hillar Bauman
Eesti Kõrghariduse Hindamise Nõukogu sekretär